© 2026 - Teaching Innovation, IDC

חברי קבוצת החשיבה בנושא אקדמיית העתיד

אבישג סלומון
סטודנטית לתואר ראשון, 
בי"ס למשפטים.

גלית ברדוגו
סטודנטית לתואר שני, 
בי"ס לממשל.
אודות

עידן אלמוג
ראש היחידה 
לחדשנות בהוראה 
(מרכז פעילות הקבוצה).
אודות

לירון כץ
סטודנטית לתואר ראשון, 
בי"ס לכלכלה וקיימות.
אודות

גל רייך
סטודנט לתואר ראשון, 
בי"ס לממשל.
אודות

עומר קסביאן
סטודנט לתואר ראשון, 
בי"ס למנהל עסקים.

לביא מלמן
סטודנט לתואר ראשון,
תוכנית מצטיינים באסטרטגיה וקבלת החלטות,

בי"ס לממשל