© 2026 - Teaching Innovation, IDC

אסופות סרטונים לימודיים להמחשה

סרטוני הסבר: צילום סרטוני הסבר קצרים לנושאי בסיס ולמושגים מורכבים.

סרטוני הדגמה: הדגמת תהליכי עבודה במחשב ע"י "לכידת מסך", בליווי אודיו.

​​מפגש לימודי: צילום מפגש לימודי הכולל תוכן מרכזי / מורכב של הקורס.​​

כחלק מפעילותה, היחידה מפיקה קורסים מבוססי הקלטה, במודלים שונים:
למידה מרחוק, כיתה הפוכה, הוראה היברידית.

 

הקלטות התכנים הלימודיים מתבצעות במספר שיטות:

סרטונים לימודיים

המחשות

פתיח לקורס היברידי: "מיצוינות - קידום חוסן ומיצוי עצמי", פרופ' דני חמיאל

לקט לקורס בלמידה מרחוק: "אתגרי המאה 21"

לקט לקורס בלמידה מרחוק: "מבוא לגרפיקה ממוחשבת", פרופ' אריק שמיר

לקט 2014: סרטונים לימודיים

סרטון לימודי: "אשליות בגן ילדים", פרופ' בעז בן-דוד

ראיון מומחה: "גלובליזציה ורגולציה של הסביבה, ד"ר קרני לוטן