Idan A (640x480).jpg

דבר ראש היחידה

עידן אלמוג

בשנים האחרונות העולם האקדמי עומד בפני אתגרים מורכבים.
שינויים טכנולוגיים רבים ומהירים, תרמו לכך שהידע נמצא בכל מקום וזמין לכל. 
כמו כן, אנו עדים לכניסתו של דור ה-Z לשערי מוסדות ההשכלה הגבוהה. דור זה מתקשר, מקשיב ורוכש ידע בדרכים חדשות, הדורשות התייחסות והתאמה מצד אנשי ההוראה.

היחידה לחדשנות בהוראה מסייעת למרכז הבינתחומי להיערך ולפעול במציאות חדשה זו,
ע"י פיתוח מודלים מגוונים וחדשניים של הוראה, ויישומם בקורסים האקדמיים.

 

פעילות היחידה מתמקדת ב-6 ערוצים מרכזיים:
 

 • שילוב שיטות הוראה חדשניות בקורסים קיימים
  היחידה חוקרת טכנולוגיות הוראה ולמידה, ומסווגת אותם לקטגוריות פדגוגיות-דידקטיות (אינטראקציה בכיתה, למידה שיתופית וכו'), במטרה להציע למרצים סט כלים ייחודי המותאם לצרכיהם – תיק הכלים למרצה
   

 • פיתוח קורסים המתבססים על מודלי הוראה חדשניים
  היחידה מפתחת ומפיקה קורסים המתבססים על מודלי הוראה חדשניים: למידה מרחוק, כיתה הפוכה, הוראה היברידית ועוד. 
  קורסים אלו מתבססים על סרטונים לימודיים באיכות גבוהה (פדגוגית והפקתית), ומכוונים את הלומד ללמידה עצמאית, וכן לשימוש ברמות חשיבה מסדר גבוה (יישום, אנליזה, סינתזה).
   

 • פיתוח ויישום מודל הוראה חדש – מודל ההוראה הרב-כיוונית
  בעוד במודל ההוראה הקלאסי של "הרצאה פרונטלית", המרצה פעיל מרבית השיעור, בזמן שהסטודנטים נמצאים במצב "קשב" רדום  (לא פעיל), מודל ההוראה הרב-כיוונית, מעודד את השתתפות הסטודנטים ואת קיומו של שיח מעגלי בין המרצה לבין הסטודנטים, ובין הסטודנטים לבין עצמם. 
  יישום המודל מתבצע בסיוע של מערכת אינטראקציות המאפשרת לסטודנטים להצביע בסקר סגור, ואף "לשלוח מחשבות" ללוח המרצה.
   

 • קידום הוראה איכותית ועדכנית, על ידי פיתוח מקצועי של סגל ההוראה
  היחידה מציעה שני שירותים משלימים עבור פיתוח מקצועי של סגל ההוראה:
  > במהלך חופשת הקיץ, היחידה מציעה  סדנאות מקצועיות בנושאי הוראה ולמידה. 
  > סדרת פגישות אישיות של ייעוץ וליווי, כשהמיקוד הוא לקדם התנסויות מעשיות של מרצים בשיטות הוראה עדכניות.
   

 • מדידה והערכה של פעילות היחידה
  בסיום כל סמסטר, היחידה מנהלת תהליך מדידה והערכה המתמקד בפיילוטים המרכזיים שבוצעו במהלך הסמסטר. תהליך זה כולל: איסוף עמדות סטודנטים (משוב, קבוצות שיח), ניהול דיאלוג מסכם עם המרצה, וניתוח נתוני הפעילות בקורס.
  בסוף הליך זה, היחידה מפיקה דוח מפורט של "תובנות והמלצות".
   

 • חקר ומעקב שוטף אחר התפתחות טכנולוגיות ושיטות למידה בארץ ובעולם

כפי שאלברט איינשטיין מעולם לא אמר (אך רצה לומר): "זוהי רק ההתחלה.."

נתראה בעתיד!

עידן אלמוג
ראש היחידה לחדשנות בהוראה
מיילאודות