top of page
14995_Perusall_logo-removebg-preview.png

 עידוד למידה עצמאית 

 למידה שיתופית 

סרטון היכרות עם הפלטפורמה

עבור מיקוד ותחימה של השיח השיתופי, אנו ממליצים לעשות שימוש ב-Perusall בקבוצות למידה קטנות של עד 35 סטודנטים.

Perusall היא פלטפורמה מבוססת חומרי קריאה טקסטואליים המעודדת למידה שיתופית.
 

ניתן לשלב חומרי קריאה וצפייה מסוגים שונים: קבצים של המרצה, חומרי קריאה פתוחים לציבור הרחב, ספרים אלקטרוניים, סרטונים ועוד.

הפלטפורמה מאפשרת לסטודנטים לבצע פעולות שונות על בסיס התוכן כמו כתיבת הערות, מתן תגובות וסימון משפטים/קטעים מתוך הטקסט, או נקודות על ציר הזמן בסרטון.


בצד של המרצה יש גם את האפשרות לקבל דו"ח ניתוח של פעילות הסטודנטים, כולל מתן ציון שנקבע על-סמך מדדים שונים (מספר פרסומים, איכות הפרסומים, רצף הלמידה וכו').

שימוש בפלטפורמה מייצר חווית קריאה משופרת לסטודנטים, מגדיל את המעורבות שלהם בקריאת הטקסט ואת הלמידה השיתופית סביב התכנים.

לתשומת לב!

השימוש בפלטפורמה הינו חופשי. 
בשלב זה, הפלטפורמה מותאמת יותר לעבודה עם מסמכים בשפה האנגלית.

פלטפורמה מבוססת תכנים טקסטואלים המעודדת למידה שיתופית-חברתית

bottom of page