top of page
טכנולוגיות למידה - המרכז הבינתחומי הרצליה

היחידה לחדשנות בהוראה

היחידה לחדשנות בהוראה (TIU)

המנוע של אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה)

בחתירתה להוראה מיטבית ומותאמת למאה ה-21

 

מטרת על

עיצוב, פיתוח ויישום חזון ההוראה והלמידה של אוניברסיטת רייכמן.

כיווני פעולה

  • לימוד ואימוץ שיטות וטכנולוגיות הוראה ולמידה בקורסים קיימים.​

  • פיתוח קורסים המיישמים ​​מודלים חדשניים של הוראה ולמידה.

  • ​​גיבוש מודל הוראה חדש: הוראה רב-כיוונית.

  • ​​זיהוי הלומד העתידי, ומתן מענה לחווית הלימוד לה הוא מצפה.

  • ​​מעקב וחקר מגמות עולמיות בתחום הלמידה.

  • שותפות בוועדות היגוי בנושאי הוראה, למידה והערכה.

bottom of page